Đăng nhập nhanh

Đăng nhập tài khoản Heyshell

Giới thiệu Nhiều hơn

chiến thần Tam quốc

người chơi hơn5000người
nhà phát triển 

Game với đề tài quốc chiến đầu tiên dành cho điện thoại thông minh, mang bạn đến thế giới Tam Quốc chân thực!Mở rộng lãnh thổ, nhất tướng công thành vạn cốt!Trù hoạch nơi màn trướng,quyết thắng vạn dặm xa!

chiến thần Tam quốc> Trung tâm dữ liệu

Hệ thống tướng
Tướng chuyển sinh Đại Kiều + Khương Duy | Tướng Chuyển sinh Triệu Vân+ Chân Lạc | Tướng Chuyển sinh Quách Gia+ Chu Thái | Tướng Chuyển sinh Cát Lượng+ Tư Mã Ý | Tướng Chuyển sinh Tôn Thương Hương+ Hoàng Trung | Tướng Chuyển sinh Viên Thiệu+Lục Tốn | Cách Nhận Võ Tướng | Tướng Chuyển sinh Tr.Phi+Mạnh Hoạch | Thần·Điêu Thuyền+Tướng Chuyển Sinh | Skin Mê Hoặc Tả Từ+thần Hách Chiêu | Skin Tôn Kiên+thần Thủy Kính .v.v. | Skin Tiểu Kiều+thần Lục Tốn .v.v. | Skin Q.Vũ+thần H.Ng.Anh .v.v. | Thần T.Kiều+Thần Th.V.Cơ+Skin Lữ Mông | Tướng Mới Thần.Thái Sử Từ + Thần.Viên Thiệu | Thần.Giả Hủ+Thần.Tôn Sách+Thần.Tôn Quyền+Thần.Lưu Bị+Thần.T.Tháo | Thần.T.TH.Hương+Thần.C.Thái+GT.T.M.Viêm+Quan Văn Lỗ Túc | Thần.C.Lạc+Thần.Tr.Giác+Thần.C.Lượng+Thần.T.M.Ý+Quan Văn T.Du | Thần.Trương Liêu+Thần.Lữ Mông+Thần.Mã Siêu | Thần.Hứa Chử+Thần.Trương Phi | 【Tướng Mới】Tư Mã Viêm+Thần.Quách Gia+Giác Tỉnh Hách Chiêu | 【Tướng Mới】 Thần.Cam Ninh+Thần.Hoàng Trung+Hoa Đà | Thần.Quan Vũ+Thần.Điển Vi+Thần.Mã Vân Lộ | Giác Tỉnh Đại Kiều, Chúc Dung | Tướng Mới Hách Chiêu+Giác Tỉnh Bàng Đức | Giác Tỉnh:Giả Hủ, Mạnh Hoạch | Giác Tỉnh Thủy Kính, Viên Thiệu, T.S.Từ | Giác Tỉnh Th.V.Cơ, Đ.Thuyền, Tả Từ | Giả Hủ, Giác Tỉnh Lữ Bố,Tôn Kiên | Giới Thiệu Tướng Mới | Giới Thiệu Tướng Mới